The impacts of the EU ETS on Norwegian plants' environmental and economic performance

Abstract:

This paper examines the impacts of the EU Emissions Trading System (ETS) on the envi-ronmental and economic performance of Norwegian plants. The EU ETS is regarded as the cornerstone climate policy both in the EU and in Norway, but there has been considerable de-bate regarding its effects due to low quota prices and substantial allocation of free allowances to the manufacturing industry. Both quota prices and allocation rules have changed significantly between the three phases of the ETS. The rich data allow us to investigate potential effects of the ETS on several important aspects of plant behavior. The results indicate a weak tendency of emissions reductions among Norwegian plants in the second phase of the ETS, but not in the other phases. We find no signiffcant effects on emissions intensity in any of the phases, but positive effects on value added and productivity in the second phase. Positive effects on value added and productivity may be due to the large amounts of free allowances, and that plants may have passed on the additional marginal costs to consumers.


Abstract in Norwegian:

Effekter av EUs kvotesystem på norske bedrifters klimagassutslipp og lønnsomhet

Sammendrag:

EUs kvotesystem for klimagassutslipp har ikke bidratt til særlig lavere utslipp av klimagasser fra norske bedrifter, viser ny studie. Kvotesystemet har derimot hatt positiv effekt på bedriftenes verdiskapning og produktivitet.

I studien «The impacts of the EU ETS on Norwegian plants’ environmental and economic performance» ser forskerne Marit E. Klemetsen, Knut Einar Rosendahl og Anja Lund Jakobsen på effektene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp (EU ETS). Forskerne undersøker i hvilken grad kvotesystemet har påvirket utslipp, utslippsintensitet, verdiskaping og produktivitet blant norske bedrifter.

Ikke mindre utslipp

Både kvoteprisen og tildelingen av kvoter har variert betydelig mellom de tre fasene av kvotesystemet (henholdsvis 2005-7, 2008-12, og 2013-20).

Resultatene fra studien viser noen tendenser til negative effekter på utslipp i fase 2, men ingen effekt på utslippsintensitet i noen av fasene. Videre finner forskerne positive effekter på verdiskaping og produktivitet for de regulerte bedriftene i fase 2, men ikke i de to andre fasene. De positive effektene kan skyldes den store mengden gratiskvoter, og at bedriftene i noen grad har overveltet økte marginalkostnader på konsumentene. Resultatene fra denne studien indikerer at norske bedrifter i snitt ikke vil lide økonomiske tap dersom flere kvoter ble auksjonert heller enn tildelt gratis.

Hjørnesteinen i klimapolitikken

Kvotesystemet er regnet som hjørnesteinen i Norges og EUs klimapolitikk, men det har vært reist spørsmål om effektene av systemet. Dette skyldes at kvoteprisene har vært lave, og at bedriftene i stor grad har fått tildelt gratis utslippskvoter.

Tilgang til detaljerte data for årene 2001-13 gir forskerne muligheten til å studere potensielle effekter på bedrifters adferd. Resultatene gir noe støtte for at utslippene blant norske bedrifter falt som følge av kvotesystemet i fase 2, men ikke i de to andre fasene.

Published June 27, 2017 12:03 PM - Last modified June 28, 2017 11:42 AM