Can non-market regulations spur innovations in environmental technologies? - A study on firm level patenting

Abstract:

This paper provides new evidence on the role of non-market based (“command-and-control”) regulations in relation to innovations in environmental technologies. While pricing is generally considered the first-best policy instrument, non-market regulations, such as technology standards and non-tradable emission quotas, are common when a regulator faces multiple emission types and targets, heterogeneous recipients, or uncertainty with regard to marginal damages. Knowing whether these regulations spur or hinder innovation is of great importance to environmental policy. Using a unique Norwegian panel data set that includes information about the type and number of patent applications, technology standards, non-tradable emission quotas, and a large number of control variables for almost all large and medium-sized Norwegian incorporated firms, we are able to conduct a comprehensive study of the effect of non-market based regulations on environmental patenting. Unlike previous studies that are typically conducted at the industry level, we are able to take firm heterogeneiry into account, and thereby reduce the common problem of omitted variable bias in our analysis. We empirically identify strong and significant effects on innovations from implicit regulatory costs associated with the threat that a firm will be sanctioned for violating an emission permit.


Abstract in Norwegian:

Sammendrag:

Vi presenterer her ny kunnskap om hvordan ikke-markedsbaserte reguleringer i miljøpolitikken kan påvirke innovasjon av miljøvennlige teknologier. Markedsrettede virkemidler, som avgifter på forurensende utslipp og omsettelige utslippskvoter, antas vanligvis å stimulere til utvikling av ny teknologi. På den annen side er ikke-markedsbaserte reguleringer, som teknologistandarder og ikkeomsettelige utslippskvoter, utbredt når noen resipienter er mer sårbare for utslipp enn andre, eller det er stor usikkerhet knyttet til faktisk marginal skade av utslipp. Vi benytter et unikt norsk paneldatasett for å undersøke om ikke-markedsbaserte miljøreguleringer har effekt på miljøvennlig teknologiutvikling, målt ved miljørelaterte patentsøknader. Paneldatasettet inneholder informasjon om ulike typer miljøreguleringer, forurensende utslipp, type og antall patentsøknader, og en mengde andre bedriftsspesifikke kontrollvariable for nesten alle store og mellom-store registrerte norske selskap. I motsetning til tidligere studier, som stort sett har vært gjennomført på næringsnivå, kan vi ta hensyn til at bedriftene er heterogene, og dermed redusere potensielle feilkilder i resultatene knyttet til utelatte variable. Bedriftenes reguleringskostnader måles implisitt ved trusselen om at en bedrift vil oppleve sanksjoner dersom den bryter utslippstillatelsen. Vi finner sterke og signifikante effekter av ikkemarkedsbaserte miljøreguleringer på bedriftenes innovasjon.

Published June 20, 2017 10:25 AM - Last modified July 26, 2017 1:50 PM