CREE newsletter Nr 2 - 2017


Kort oppsummering av CREEs forskning

Med aktuelle artikler og noen norske sammendrag

CREEs prosjekter er inndelt i fire flaggskip. Hvert flaggskip adresserer et sentralt tema innen miljøvennlig energi.

Flaggskip I. Omfattende utslippsreduksjoner i ETS-sektoren 

Vi har studert hvordan energimarkeder bør reguleres og virkemidler utformes for å fremme grønn energi. Vi har bl.a. sett på om Norge kan fungere som et «grønt batteri» for Europa. Det vil kreve store prisforskjeller mellom Norge og kontinentet og stor overføringskapasitet.

Til norsk sammendrag CREE WP 06/2012 og 

Til norsk sammendrag CREE WP 14/2012

 

Grønne sertifikater er et virkemiddel som kan fremme grønn energi. I en studie finner vi imidlertid at grønne sertifikater kan virke konkurransebegrensende og dermed undergrave kraftmarkedets effektivitet.

Memo 13/2013

 

EUs politikk, spesielt energiunionen, legger opp til integrasjonen av det europeiske kraftmarkedet. Vi har vist at dette krever justeringer av dagens markedsdesign for å kunne håndtere den løpende variasjonen i tilgangen på vind- og solkraft.

Til norsk sammendrag CREE WP 08/2013

 

I et pågående prosjekt studerer vi potensialet for bruk av batterier i det europeiske kraftmarkedet. To viktige spørsmål er om det kan det bli lønnsomt å installere batterier for å overføre elektrisitet mellom dag og natt, og hvor batterier bør installeres; hos den fornybare kraftprodusenten eller hos sluttbrukeren av elektrisitet.

 

Flaggskip II.  Miljøvennlig transport

Et sentralt politikk-spørsmål innen miljøvennlig transport er om elbiler bør støttes. Det har vært hevdet at støtten til elbiler i Norge kan være en lite kostnadseffektiv måte å kutte utslippene av klimagasser på. Vi har imidlertid vist, innenfor en teoretisk modell, at høye subsidier til elbiler, eller høye skatter på fossilbiler i en tidsavgrenset periode, kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Årsaken er at nytten av elbiler for den enkelte kjøper kan øke jo flere som allerede har elbiler. En årsak er at antall tilgjengelige ladestasjoner vil avhenge av antall elbiler.

CREE WP 27/2013

 

Vi har også studert standarder for hurtiglading. Det finnes allerede tre ulike standarder for hurtiglading; Combo, Chademo og AC 43. I tillegg har bilprodusenten Tesla sin egen standard. Ulike standarder fører til at hver enkelt elbileier har tilgang til færre mulige ladestasjoner. Dette vil påvirke utbredelsen av elbiler negativt.

 

De teoretiske analysene er supplert av empiriske arbeider, bl.a. om virkninger av ulike virkemidler i transportsektoren som økte bompengesatser i byer, lavere kollektivsatser i byer, og høyere dieselpriser. Hvert av disse virkemidlene kan bedre noen miljøforhold, f.eks. redusere utslippet av CO2, men svekke andre, f.eks. forringe lokal luftkvalitet. Det er derfor krevende å finne frem til en tiltakspakke som bedrer miljøet langs en rekke dimensjoner.

 

Flaggskip III. Grønne innovasjoner og bruk av smart teknologi

Dette flaggskipet analyserer hvordan politiske virkemidler kan motivere til forskning på, utvikling og spredning av miljøvennlig teknologier.

 

Omfattende kutt i CO2-utslippene vil kreve utvikling av klimavennlig teknologi.

CREE WP 13/2015

 

En type ukonvensjonell FoU-virkemiddel er innovasjonspriser, dvs. en privat aktør mottar en pengepremie hvis hun lykkes med å utvikle en teknologi som oppfyller visse forhåndsdefinerte kriterier. Vi har vist at en regulator kan designe en innovasjonspris slik at private aktører får de samfunnsøkonomisk korrekte incentivene til å investere i FoU.

Til norsk sammendrag CREE WP 19 2015

 

Vi har analysert ulike former for støtte til utvikling CCS (karbonfangst og lagring) teknologier: Bør myndighetene subsidiere utvikling av CCS-teknologi eller kjøp av CCS-teknologi? Vår konklusjon er at en bør støtte utvikling av CCS teknologien.

Til norsk sammendrag CREE WP 05/2016

 

En annen hovedaktivitet har vært å studere empirisk hvordan miljøreguleringer kan utløse mer miljøvennlig FoU, her målt som antall patenter. Vi benytter et rikt, norsk datamateriale som har informasjon om bl.a. patenter, teknologistandarder, ikke omsettbare utslippskvoter og en rekke kontrollvariable. Vi får identifisert at direkte miljøreguleringer har en sterk og signifikant effekt på miljøinnovasjoner.

Til norsk sammendrag CREE WP 16 2013

 

Et viktig tema har vært effekten av varmepumper på husholdningenes energiforbruk. Vi finner at gevinsten ved energieffektive varmepumper delvis tas ut i form av økt etterspørsel etter elektrisitet fordi mer areal varmes opp og gjennomsnittstemperatur heves; overraskende finner vi at strømforbruket er i gjennomsnitt uendret.

Til nrosk sammendrag CREE WP 06 2013

 

Flaggskip IV. På vei mot utslippssamfunnet

Dette flaggskipet omfatter tre hovedtemaer: Strategier for å gjøre økonomien mer miljøvennlig, nasjonal og internasjonal klimapolitikk og -avtaler, samt barrierer og muligheter for å lykkes med et grønn skifte.

Vi har studert utforminger av klimaavtaler som kan reforhandles når ikke alle avtaleforhold kan kontraktsfestes. Med denne type avtaler har mange land incentiv til å inngå i en stor, langsiktig koalisjon. Under bestemte forhold kan denne avtaletypen understøtte den samfunnsøkonomisk optimale, globale løsningen.

NBER Working Paper No. 22968

 

Et stort prosjekt innenfor dette flaggskipet analyserer overgangen fra fossilsamfunnet til lavutslippssamfunnet. Prosjektet studerer bl.a. hvordan en politikk for grønn vekst bør utformes i en økonomi som har en stor fossilsektor; bør en fortsette å stimulere til produktivitetsfremgang i fossilsektoren, eller bør alt settes inn på å støtte grønne sektorer?


Nye CREE websider.

( http://www.cree.uio.no/)

På våre websider har vi ønsket å gjøre CREEs forskning, kontakt med våre brukere,  samt kontakt med andre tydeligere. Vi har også ønsket å gjøre vår forskning mere tilgjengelig. Vi ville også gjøre den mere søkbar. Vi har derfor valgt å oppdatere våre websider.

Research topics (Flaggskipene)

Vi har opprettete egne sider for hvert flaggskip, hvor man vil finne en beskrivelse av flaggskipet og tilhørende publikasjoner og prosjekter.

-Ett eksempel er: Flaggskip II, med tilhørende publikasjoner, prosjekter og temaer.

Publications

Våre publikasjoner er nå samlet i en tabell. Den kan sorteres etter forfatter, tittel, år eller type.  Hvert CREE working paper har fått egen webside.

-Ett eksempel er: CREE WP 05/2016: Promoting CCS in Europe: A case for green strategic trade policy? med abstract og norsk sammendrag,

Projects

Alle pågående prosjekter har egen webside. Her vil man finne tema, prosjektleder og publikasjoner tilhørende prosjektet.

 - Ett eksempel er: Prosjekt 57 som er en oversikt over våre Mastergradsstudenter. 

Models

På disse sidene vil du finne informasjon om de modellene som CREE bruker og kontaktpersoner.

- Ett eksempel er: SNoW-NO.

Outreach

CREE har kontakt med brukerere og andre gjennom flere kanale.

- Her er to eksempler: Brukermøter eller presentasjoner.

About

Her  finner du oversikt over brukerpartnere og andre kontraktfestede samarbeidspartnere. Her er også informasjon om styremedlemmer, styrearbeid, årsrapporter og arbeidsplaner. En webside med kontaktadresser til CREEs ledere, administrasjon og de respektive forskningsenhetene.  

Contact us

Vi har forskere som er tilknyttet CREE i Oslo, i andre europeiske land, og utenfor Europa. På denne siden vil du finne kontakt informasjon til CREE ledelse, forskningsenheter og forskerne med en lenke til deres web side ved egen institusjon.

-Her er to eksempler: CREE leder Rolf Golombek eller Captain på flaggskip III Bente Halvorsen.


Planlagte CREE aktiviteter høsten 2017.

CREE’s 7th workshop

Place: In Oslo

Time: 26-27 October

CREE dialogseminar høst 2017

Tema: Kalkulasjonsrenten

Sted: Forskningsparken

Tid: 16 november

Published July 4, 2017 9:28 AM - Last modified Jan. 26, 2018 12:41 PM