CREE seminar for Klima- og miljøverndepartementet

PROGRAM

12.00-13.30 Lavutslippssamfunnet og klimapolitikk i Norge
SSBs likevektsmodeller for energi, klima og miljø:
Presentasjon av modeller og eksempler på anvendelser.
  MSG-TECH: Spredning av klimateknologier ved usikker klimapolitikk
Taran Fæhn
  ITC: Hvordan skal vi innrette FoU-støtten? Mot generell FoU eller mot FoU i klimateknologier?
Brita Bye
  SNoW: Ny modellfamilie
Den globale modellen og lekkasjeanalyser
Brita Bye
  Veien mot lavutslippssamfunnet:
Innledning ved Cathrine Hagem
  Diskusjon om mulige modellanvendelser og samarbeidsprosjekter
13.30-13.45 Pause
13.45-15.30 De europeiske energimarkedene 
LIBEMOD – modell for de europeiske energimarkedene
  Presentasjon av modellen og eksempler på anvendelser
Rolf Golombek
  Bruk av LIBEMOD for å analysere effekter av fornybardirektivet
Cathrine Hagem
  Virkninger av energi- og klimapolitikk på kraftmarkedene i Europa:
Utviklingen de senere årene og fremtidsutsikter
Innledning ved Nils-Henrik van der Fehr
Published July 21, 2017 1:57 PM - Last modified July 21, 2017 1:57 PM