EUs klima- og energipolitikk i 2030

CICEP og CREEs felles brukerkonferanse

Påmeldingsfristen er 22. april. 

Europakommisjonen la i januar frem forslag for EUs energi- og klimapolitikk for 2030. Ett viktig element i forslaget er at EUs utslipp av drivhusgasser i 2030 er 40 prosent lavere enn utslippsnivået i 1990. Det legges opp til reduserte utslipp både i sektorer som er omfattet av EUs kvotesystem, og i øvrige sektorer; for den siste gruppen er det foreslått at utslippet i 2030 skal være 30 prosent lavere enn i 2005.

Et annet viktig element er en felles fornybarandel på minst 27 prosent i 2030. Denne tenkes implementert gjennom et nytt system for nasjonale energiplaner, men vil ikke brytes ned til bindende mål for hvert enkelt medlemsland.

Forslaget fra Europakommisjonen er utgangspunkt for forhandlinger mellom medlemslandene og Europaparlamentet. På brukerkonferansen vil vi drøfte hva som kan bli EUs klima- og energipolitikk for 2030, samt virkninger av Europakommisjonens forslag.

 

PROGRAM

Referat
Utskriftsvennlig program

09:00 Velkommen
Snorre Kverndokk, Frischsenteret, Leder av CREE
 

Utforming av EUs energi- og klimapolitikk for 2030

09:10 Hvilke faktorer har endret seg fra 2020-pakken? 
Per Ove Eikeland, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
09:30 Hvilke rolle kan Europaparlamentet komme til å spille?
Elin Lerum Boasson, CICERO 
09:50 Forberedt kommentar
Arne Eik, Statoil
Knut Kroepelien, Energi Norge
10:00 Diskusjon
10:30 Kaffepause
  Virkninger av EUs energi- og klimapolitikk for 2013 
10:50 Virkninger av Europakommisjonens forslag belyst med modellen LIBEMOD 
Rolf Golombek, Frischsenteret 
11:20 Forberedte kommentarer
Håkon Egeland, Statkraft
Knut Kroepelien, Energi Norge
Arne Eik, Statoil
11:50 Diskusjon
12:20 Lunsj
Published July 21, 2017 1:20 PM - Last modified July 21, 2017 1:20 PM